Disclaimer


NL Disclaimer:
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Sallandshoeve B.V. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Sallandshoeve B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Sallandshoeve B.V. u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Sallandshoeve B.V. u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

EN Disclaimer:
All e-mail messages (including attachments) of Sallandshoeve have been compiled with great care. For possible inaccuracy and / or incompleteness of the information provided here, Sallandshoeve can not accept liability nor can the contents of this message (including attachments)be legally binding. The contents of this message (including attachments) may contain confidential information and is intended solely for the addressee of this message. If you are not the intended recipient of this message, Sallandshoeve asks you to delete the message, do not open any attachments and Sallandshoeve points you on the illegality of the use, copying or distribution of the content of the message (including attachments).

DE Disclaimer:
Alle E-Mails (einschließlich der Anhänge) von Sallandshoeve sind mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für mögliche Ungenauigkeiten und / oder Unvollständigkeit der hier bereitgestellten Informationen Sallandshoeve has keine Haftung noch kann der Inhalt dieser Nachricht (einschließlich Anhängen) rechtsverbindlich. Der Inhalt dieser Nachricht (einschließlich Anhängen) können vertrauliche Informationen enthalten und ist ausschließlich für den Empfänger dieser Nachricht bestimmt ist. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger dieser Nachricht sind, fragt Sallandshoeve Sie die Nachricht zu löschen, keine Anhänge und Punkten Sallandshoeve auf die Rechtswidrigkeit der Verwendung, Vervielfältigung oder Verbreitung des Inhalts der Nachricht (einschließlich Anhängen) zu öffnen.